Obxectivos

Maior capacidade para xerar emprego no seu territorio.

As empresas da Asociación Galega da Empresa Familiar distínguense pola súa maior capacidade para xerar emprego no seu territorio, polo seu compromiso ao longo prazo con accionistas, empregados e clientes e pola transmisión dos valores familiares no ámbito do traballo e a empresa. A Asociación traballa con tres obxectivos fundamentais:

Dar a coñecer a importancia da empresa familiar como fonte de riqueza e emprego

Poñer de relevo a función económica e social do empresario familiar na sociedade moderna

Axudar ás empresas familiares a xestionar os seus desafíos

As empresas familiares forman a maioría numérica do tecido produtivo de calquera economía avanzada
0%
69 das 100 maiores compañías con sede en Galicia son empresas familiares.
0%
86,3% do emprego empresarial galego é aportado por empresas familiares con sede en Galicia.
0%
85% do VAB (valor engadido bruto) empresarial galego corresponde a empresas familiares.