Publicacións

Material académico

As publicacións das distintas cátedras da Empresa Familiar nas universidades galegas pertencen sobre todo ao ámbito académico. Son materiais docentes para asignaturas específicas ou ben investigacións que culminan na traxectoria académica do alumnado (traballos de fin de grao)

Áreas de traballo

As áreas de traballo das investigacións académicas realizadas nas cátedras galegas da empresa familiar versan sobre aspectos relacionados co coñecemento sectorial deste tipo de empresas, en Galicia ou nas provincias específicas das tres universidades galegas.

Obras comerciais

As publicacións de interese sobre a empresa familiar ten sido obxecto de publicacións comerciais editadas por outras cátedras españolas da empresa familiar. Recollemos un resumo das principais.